رد کردن لینک ها

دریافت دستگاه امانی

1.دریافت دستگاه سیار امانی:
الف- تعهد ماهانه 1500تراکنش
ب-کپی شناسنامه
ج-کپی پشت و رو کارت ملی
د-اجاره نامه
ه-قبضی که کد پستی داشته باشد یا تاییدیه کد پستی
و- تاییدیه شماره شبا
ن- مسدودی مبلغ 2 میلیون تومان بابت ودیعه یا چک ضمانت به مبلغ 3 میلیون تومان
ی-جواز کسب یا فرم استشهاد

با تکمیل مدارک فوق در 3 روز کاری دستگاه سیار امانی دریافت کنید

جهت ثبت نام دستگاه کلیک کنید

2.دریافت دستگاه با سیم امانی:
الف- تعهد ماهانه 250تراکنش
ب-کپی شناسنامه
ج-کپی پشت و رو کارت ملی
د-اجاره نامه
ه-قبضی که کد پستی داشته باشد یا تاییدیه کد پستی
و- تاییدیه شماره شبا
ی-جواز کسب یا فرم استشهاد

جهت ثبت نام دستگاه کلیک کنید